Crazy Diamond´s  Ferretry

Krav på valpköparen:

Om du är under 18 år så skall din målsman skriva under kontraktet och har då ansvaret för illerns välmående.

Du måste inte ha ägt en iller tidigare men då måste du vara tillräckligt vara påläst om djuret. 

DOCK! Om de gäller hybrider så är det krav på att man har haft iller innan och förstår vad det innebär att ha en hybridiller

Om iller måste omplaceras så ska jag kontaktas innan och jag har först rätt att köpa illbaka illern, om inte så hjälper jag gärna till att omplacera. Ny ägare ska skriva på samma kontrakt.

Vill alltid kunna ha kontakt med illers ägre. 


Innan köp av valp:

Är du intresserad av en valp så skriv till mig, berätta om er själva och hur iller kommer ha det hos er. Jag väljer då själv vem som kommer hamna på valparnas väntlista.

När valparna är 5 veckor gammla går det bra att börja tinga, tar en tingningavgift på 1000 SEK som inte betalas vid ånger. Resterande betalas vid avhämtning.

Jag har rätt att häva köpet, då betalas såklart tingningsavgiften tillbaka.

Valparna säljs med avelsförbud om inget annat bestäms.


Vad kostar en iller?

Jag tar 3500 SEK för en valp.

Jag tar 4000 SEK för en avelsvalp.

Vill du ha en valp till avel och vill veta pris, vänligen kontakta mig.

Ska illern flytta utomlans eller ni vet att ni vill resa utomland så tillkommer kostander för pass, rabiesvacination m.m som kan behövas. 


Vad ingår i priset och valpens flytt:

Valparna är leveransklara när dom är 10 veckor gammla. 

När valpen är 10 veckor och redo att flytta så är den vaccinerad, chippad och hälsokontrollerad av veterinär.

Med valpen får man även lite övergångsfoder om så önskas, en filt som luktar mamma och syskon, lite leksaker, en sele och ett koppel.

Vid leverans är valparna bittränade (kom ihåg, valparna kan alltid testa sina nya ägare för att se var deras gräns går). Val.parna säljs med köpekontrakt.


Är du intresserad av en valp så kontaka mig och berätta om dig själv och vad du kan erbjuda.Requirements for the puppy buyer:

If you are under the age of 18, your goalkeeper should sign the contract and then have the responsibility for the welfare of the ferret.

You must not have owned a ferret before but then you must be sufficiently educated about the animal.

THOUGH! If they apply to hybrids then it is a requirement that you have had ferret before and understand what it means to have a hybrid ferret.

If the ferret has to be repositioned, I should be contacted before and I have the right first to buy the bad back ferret, if not then I will gladly help to reposition. New owner must sign the same contract.

Always want to be able to have contact with the owners.Before buying a puppy:

If you are interested in a puppy, write to me, tell me about yourself and how the ferret will live. I then decide for myself who will end up on the puppies' waiting list.

When the puppies are 5 weeks old you can start to tingle, take a tingling fee of 1000 SEK that is not paid in case of regret. Remaining payable upon collection.

I have the right to cancel the purchase, then of course the thing fee is paid back.

The puppies are sold with a breeding ban unless otherwise decided.How much does a ferret cost?

I take 3500 SEK for a puppy.

I take 4000 SEK for a puppy for breedning.

Should the ferret move abroad or you know that you want to travel abroad, there will be costs for passports, rabies vaccination and so on that may be needed.What is included in the price and the puppy's move:

The puppies are ready for delivery when they are 10 weeks old.

When the puppy is 10 weeks and ready to move it is vaccinated, chipped and health checked by a veterinarian.

With the puppy you also get some transitional food if desired, a blanket that smells like mom and siblings, some toys, a harness and a leash.

At delivery the puppies are bit trained (remember, the puppies can always test their new owners to see where their limit goes). The kits are sold with buyingcontract.If you are interested in a puppy contact me and tell me about yourself and what you can offer.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna